A weblapunk cookie-kat (sütiket) használ, a magasabb vásárlói élmény eléréséhez. A  cookie-k használatával célunk, a minél személyre szabottabb ajánlatok összeállítása. A szabályzatról bővebben a Adatvédelmi nyilatkozatban  tájékozódhat tovább.
Menü

Nyereményjáték szabályzat-2024. Halászléfőző Fesztivál

Nyereményjáték-szabályzat, Minker Kft.

 

A nyereményjáték szervezője: Minker Kft., Székhely: 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32. Cégjegyzékszám: 01 09 877937, Adószám: 13878760-2-42, a továbbiakban Szervező.

A játék célja: a Szervező és a Daikin Hungary Kft. klímáinak népszerűsítése játék formájában.

A játékban való részvétel feltétele: sorszámos játékszelvény helyszínen történő kitöltése és aláírása.


A nyeremények:

I.                 1 fő nyertes számára 1 db Daikin Sensira 3,5 kW klíma (FTXF35E/RXF35E). A nyeremény a telepítést is tartalmazza maximum 3 fm csőhosszig. (3 métert meghaladó csőhossz esetén nyertessel az esetlegesen felmerülő további költséget Szervező egyezteti). A nyeremény a telepítést Baján és 50 km-es körzetében tartalmazza.

II.               Daikin MC55W légtisztító


A játék intervalluma:
2024. 07.11-07.13. Baja, Petőfi sziget, Halászléfőző Fesztivál

 

A sorsolás időpontja és a nyertes kihirdetése:

Dátum: 2024. 07.18. csütörtök 16:00

Helyszín: 6500 Baja, Szegedi út 113. Klímapont üzlet

 A nyertes játékban használt nevét közzétesszük a honlapunkon és Facebook oldalunkon.

 

A nyeremény nem ruházható át más személyre. A nyeremény készpénzre nem váltható.

A résztvevő személyek köre: A játékban minden 18 év feletti magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részt vehet. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Daikin Hungary Kft. alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

A résztvevő a játékban történő részvételével automatikusan elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a résztvevő a játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem jogosult részt venni. A játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A játékos az adatai megadásával tudomásul veszi továbbá, hogy a játék során – szelvény kitöltése során - és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a szervező marketing tevékenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 

A nyeremény átadása: A nyertessel a sorsolást követően a Szervező azonnal felveszi a kapcsolatot és egyezteti az ajándék átvételének részleteit. Az általa megadott adatokon Szervező felveszi a nyertessel a kapcsolatot 14 napon belül. A Szervező ezzel minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy a nyertes játékost tájékoztassa a nyereményről, ezért nem vállal felelősséget azért, ha a nyertes játékos ennek ellenére nem értesül róla. Amennyiben egy nyertes a sorsolást követő 14 napon belül nem jelentkezik a nyereményért, Szervező új, pótnyertest sorsolhat. Szervező dönthet úgy is, hogy nem sorsol újra. Új sorsolás esetén az új nyertes tájékoztatása érdekében ugyancsak a fenti szabályok szerint járunk el, és rá az előbbiekben a nyertes játékosról ismertetett szabályok szintén vonatkoznak.

 

Egy nyertes játékosok nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– egyértelműen bizonyítható, hogy egy személyként többször játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;

– egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

– a nyereményért az előbbiekben jelzett határidőn túl jelentkezik;

                     – kiskorúként játszott,

– jelen játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

 

A Szervező minden saját felületén fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a kifogásolható viselkedést és mindazokat, amelyet saját belátása szerint jogsértőnek, vagy oda nem illőnek talál, és a résztvevőt kizárja a játékból. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak megfelelően kezeli a játékosok játékban megadott és egyben személyes adatait. Szervező általi adatkezelésre AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

 

Szervezők kizárják felelősségüket a játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítés – a Szervezőnek fel nem róható okból adódó – elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

A Szervező nem vonható felelősségre nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény időtartama alatt a jelen szabályzat rendelkezései szünetelnek olyan mértékben, amelyben a fentiek teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges. Vis maior esemény a Szervező érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

 

A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A játék során szolgáltatott személyes adatokat az érintett kifejezett hozzájárulása alapján a Szervező a nyertes megállapítása, a nyeremény átadása és marketing-kommunikációs célból kezeli és dolgozza fel. A szelvény kitöltésével és annak aláírásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul az alábbiakhoz.

 

A sorszámozott szelvény, kupon tartalma: a játékos nevet, e-mail címet, telefonszámot és címet ad meg és a lentit fogadja el.

 

Adatvédelmi tájékoztató és hozzájárulás:

Az adatlap kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy a közölt adataimat, hírlevélre feliratkozás és nyereményjáték lebonyolítása céljából, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szerint kezeljék a Minker Kft.-nél és a Daikin Hungary Kft.-nél. Az adatokat harmadik félnek nem adhatják tovább. Aláírásommal továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy termékekkel kapcsolatos cikkeket, promóciókat, akciókat tartalmazó tájékoztató anyagot küldjenek részemre internetes és postai úton, illetve konkrét ajánlatokkal kapcsolatban a cégek munkatársai felvegyék velem a kapcsolatot. A megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. Daikin Hungary Kft. részletes adatkezelési tájékoztatóját megismerheti a https://www.daikin.hu/ weboldalon.

 

A nyereményjátékban való részvétellel Ön automatikusan elfogadja a nyereményjáték szabályzatát és adatvédelmi nyilatkozatát, amely a https://klimapont.hu weboldalon található. A résztvevők között 1 fő részére Daikin Sensira 3,5 kW klímát (telepítéssel 3 fm csőhosszig, baja és 50 km-es vonzáskörzetében), 1 fő részére Daikin MC55W légtisztítót sorsolunk ki.

 

A fenti hozzájárulás bármikor visszavonható a nyereményjáték szabályzatban részletezett elérhetőségek bármelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

Az adatkezelés során a Szervező maradéktalanul betartja a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról. A játékban való részvétellel egyidejűleg játékos kijelenti, hogy jelen játékszabályzatot és az adatkezelési tájékoztatót megismerte és elfogadta. Adatkezelési nyilatkozat: https://www.klimapont.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3

A nyertes játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a játékban megadott nevét a Szervező a nyertesről, illetve a nyeremény átadásáról való tájékoztatás során a honlapján közzé tegye. A nyertes bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben (6500 Baja, Szegedi út 113.), illetve e-mailben az info@minker.hu címen.

 

A játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, illetve igazolja, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat elolvasta és megértette. Jelen játékszabályzat elfogadásával a játékos elismeri továbbá, hogy a nyereményjátékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt, és jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel, részvétele az előbbiekben leírt korlátozásokba nem ütközik.

 

A játék lezárultát követő 45 naptári napon túl a Szervező semmilyen a játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. A játék lebonyolítása során a magyar jogszabályok az irányadók.

Szervező jelen játékszabályzat megváltoztatásának jogát fenntartja.

 

A nyereményjátékra kizárólag a Minker Kft. standhelyén lehet jelentkezni a Bajai Halászléfőző Fesztivál ideje alatt.

A játékszabályzat megtalálható a https://www.klimapont.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat-2024-halaszlefozo-64 weboldalon.

 

Baja, 2024. július 8.

 

Minker Kft.

Keresés